നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള വിഷ ചെടികളെ നമ്മൾ പോകരുത്

നമുക്കുചുറ്റും ഒരുപാട് തരം ചെടികൾ ഉണ്ട് ഏതാണ് നല്ലതെന്നും ഏതാണ് ചീത്ത തിരിച്ചറിയാതെ പോകരുത്. നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളെ മനസ്സിലാക്കിയ അവയുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും അറിഞ്ഞുവേണം നമ്മൾ പെരുമാറാൻ. വിഷമം അരമായ ചെടികളുണ്ട്. ചിലത് കഴിച്ച് അപ്പത്തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന അതും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്താ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് അറിയാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ചെടികളിലെ വിഷാംശത്തെ പറ്റിയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന.

പലതരത്തിലുള്ള ചെടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉ പൂക്കുന്നതും കായ്ക്കുന്നതു ഉണ്ടെങ്കിലും അവയുടെ ദോഷങ്ങൾഅറിയാതെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മരണംവരെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അരളി ആണോ ഒന്നാമത്തേത്. വിഷാംശം അധികം ഉള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അകത്തുചെന്നാൽ മരണംവരെ സംഭവിക്കാം. അതു നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ചെടികളെല്ലാം വിഷാംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അകത്തുചെന്നാൽ വളരെ മാരകമാണ്. എത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും.

ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഇതിൽ ചിലത് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ചെടികൾ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും. വിഷാംശമുള്ള ചെടികളുടെ വിഷാംശം അകത്തുചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻറെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഭാവിയിലും കാണിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജാഗരൂകരായി വേണം ചെടികളെ സമീപിക്കാ.

ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെക്കുന്ന അതിലൂടെ ആയിരിക്കാം. പലർക്കും അറിയാത്ത നല്ല വിവരങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നതിനായി പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ചെടികൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ സമീപിക്കാൻ ആയി. ഇത്തരം ചെടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സമീപിച്ച ഞങ്ങൾ അതിന് വിശാംശം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എത്തും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.