മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണമായി മാറാൻ ഇതാ ഒരു എളുപ്പവഴി.

എല്ലാവരുടെയും പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് മുടി കൊഴിച്ചൽ. മുടികൊഴിച്ചിൽ മാറുന്നതിനായി പലതും ചെയ്തിട്ടും ഒരു ഫലവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പലരും. കൂടുതലായി കെമിക്കലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കെമിക്കലുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫലമായി മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുടികൊഴിച്ചൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള ക്യാമ്പുകൾ നാച്ചുറലായി സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും.

ബ്രാൻഡുകൾ നോക്കി മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുടി വളരെയധികം തകരാറിലാക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി ചുറ്റും ഉള്ളതുമായ ചുറ്റും രീതികളിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആഴ്ന്നിറങ്ങുക ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്കും ശരീരത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ ഷെയർ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾ എത്ര ചെയ്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത പോലെയാകും. മുടികൊഴിച്ചൽ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിനുശേഷം മാത്രം അതിനു ചികിത്സ കാര്യമുള്ളൂ.

പറയുന്നത് ഒരുതരം പി ആർ പി ട്രീറ്റ്മെൻറ് നെ പറ്റിയാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് എടുക്കുന്നതുവരെ മുടിയുടെ ഉള്ള് കൊഴിഞ്ഞുപോയ ഭാഗങ്ങളിൽ പുതിയ മുടി കിളിർത്തു വരുകയും അതുവഴി പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെ നീക്കിവെക്കുന്നത് മാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ് കൾ ചെയ്യുന്നതിനുമുൻപ് ചെയ്യുന്ന ശരീരം എത്രത്തോളം ബില്ലിംഗ്ആണെന്ന് നോക്കൂ.

ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് കൂടുതലും മുടികൊഴിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നതും ശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ മുടിയിൽ ചെയ്യുന്നതും വളരെ മുടിക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതും കുറയ്ക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.