ലോട്ടറി അടിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ, എങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കും ഒരു പണക്കാരൻ ആകാൻ ഈ ദിവസം വളരെ ഉത്തമം

നിങ്ങൾക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കുന്നതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ? താഴെപ്പറയുന്ന ജാതകത്തിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ലോട്ടറി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ലോട്ടറി അടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആദ്യ നാള് അശ്വതി. അശ്വതി നാളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഉടനെ തന്നെ ലോട്ടറി അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇവർ ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ശാസ്താവിന് നെയ്വിളക്ക് നേരുക . കാർത്തിക രോഹിണി നാളുകളിൽ ജനിച്ചവർക്കും ലോട്ടറി അടിക്കുന്നതിലൂടെ മഹാഭാഗ്യം കൈവരാൻ പോകുന്നു.

   

കാർത്തിക നാളിൽ ജനിച്ചവർ ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന എല്ലാ ആഴ്ചയും നടത്തേണ്ടതാണ്.രോഹിണി നാളിൽ ജനിച്ചവർ കണ്ടന് കദളിപ്പഴം വഴിപാട് നേരണം . തിരുവാതിര നാളിൽ ജനിച്ചവർ നവഗ്രഹ പൂജ, ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന എന്നിവ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പുണർതം,ആയില്യം നാളുകളിൽ ഉള്ളവർക്ക് വിദേശത്തുനിന്നും ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം തെളിയാൻ പോകുന്നു. ആയില്യം നാളിൽ ജനിച്ചവർ സർപ്പക്കാവിൽ നേർച്ചകൾ അർപ്പിക്കുക.

പൂരം,ചോതി, മൂലം എന്നീ നാളുകളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നതിനായി ലോട്ടറി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മഹാഗണപതിക്ക് ഭാഗ്യസൂക്താർച്ചന അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ചോതി നാളിൽ ജനിച്ചവർ ഭഗവതിക്ക് നെയ്വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുക. മൂലം നാളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഓണ ബമ്പറിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് . ചതയം, രേവതി,പൂരാടം നാളുകാർക്കും ലോട്ടറിയിലൂടെ ഭാഗ്യം കൈവരാൻ പോകുന്നു.

ചതയം നാളിൽ ജനിച്ചവർ ഗണപതിക്ക് മോദകം കഴിപ്പിക്കുക . നിയമപരമായുള്ള ഭാഗ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക. ഭാഗ്യം തീർച്ചയായും ഈ നാളുകളിൽ ജനിച്ചവരെ തേടിയെത്തും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള വലിയ ഉയർച്ചകൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യേക നിമിഷം വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം. നിങ്ങളും ഒരു ഭാഗ്യവാൻ ആകും.