ഒരു കട്ട സോപ്പും ഒരു പച്ച മുളക് ചെടിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കടയിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ട

സാധാരണയായി പച്ചക്കറികളും മറ്റും കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന ഒരു രീതിയുള്ള ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും പച്ചമുളകും ഇതേ രീതിയിൽ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ശീലം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എങ്കിൽ പലപ്പോഴും പച്ചക്കറികളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാകില്ല.

   

മാത്രമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി വളർത്തി നട്ടു വളർത്തിയ ചെടികളിൽ നിന്നും പറിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയുടെ ഗുണം മേന്മയും ഒന്നും ഒരിക്കലും കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്നവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഉറപ്പായും കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികൾ എല്ലാം തന്നെ വിഷവും മറ്റു പല മരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറഞ്ഞത് ഒരു പച്ചമുളക് ചെടിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക. മാത്രമല്ല ഈ ചെടിയെ കൂടുതൽ ആരോഗ്യകരമായി വളർത്താൻ വേണ്ട ശ്രദ്ധയും നൽകാം. ഒരു പച്ചമുളക് ചെടിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ കൂടി വളരെ നല്ല മണ്ണ് തന്നെയാണ് ആവശ്യം. ഏറ്റവും കൂടുതലായും ആരോഗ്യപ്രദമായ രീതിയിലും കൂടുതൽ വളർച്ചയുടെയും പച്ചമുളകും വളരാൻ വേണ്ടി ചുവന്ന ചെങ്കൽ മണ്ണ് ആണ് ആവശ്യം.

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മറ്റു പല രീതിയിലുള്ളതാണ് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അല്പം ചുവന്ന മണ്ണ് ഇതിന്റെ താഴെ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റം കാണാം. പച്ചമുളക് ചെടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൂപ്പലും പാറ്റയും എല്ലാം മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സൺലൈറ്റ് സോപ്പ് മാത്രം മതി. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.