അടുക്കള എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കാനും അടുക്കള ജോലികൾ എളുപ്പമാക്കാനും ഇനി ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

ഒരു വീട് ആകുന്ന സമയത്ത് വീടിനകത്ത് ഏറ്റവും അധികം വൃത്തിയായിരിക്കേണ്ടത് അടുക്കള തന്നെയാണ്. അടുക്കള എപ്പോഴും വൃത്തിയായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ വീടിനകത്തുള്ള സന്തോഷവും സമാധാനവും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കും. ഒരു വീടിന്റെ ശുദ്ധിയും വൃത്തിയും തീരുമാനിക്കാൻ ആകുന്നതും അടുക്കളയുടെ ഈ വൃത്തിയിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും അടുക്കള എപ്പോഴും വൃത്തിയായിരിക്കാനും.

   

അടുക്കള കാണുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായി വീടാണ് എന്ന് തോന്നുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ ചില ടിപ്പുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഇവിടെ പറയുന്ന ടിപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലും ഒന്ന് പ്രയോഗിച്ചു നോക്കൂ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അടുക്കളയിലെ കൗണ്ടർ ടോപ്പ് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിനുമുകളിൽ ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളും വെക്കുന്നത്.

അടുക്കള വൃത്തികേടായി തുടങ്ങാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാരണമാണ്. അടുക്കള സിംഗിനകത്ത് വേസ്റ്റ് കെട്ടിക്കിടക്കാനോ വേസ്റ്റുകൾ അടുക്കളയിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും അത്ര ഉചിതമായ രീതിയല്ല. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അടുക്കളയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനുശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനു മുൻപും സിങ്കിനകത്തു കിടക്കുന്ന പാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വയ്ക്കാം.

സിങ്കിനകത്ത് ഒരിക്കലും പാത്രങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. അടുക്കളയിൽ പച്ചക്കറികൾ നുറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ വേസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് ഇടാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരിക്കലും ഇത് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ മുകളിൽ ഇടരുത്. ഏതു പാത്രമാണെങ്കിലും കത്തിയാണെങ്കിലും എടുത്ത സാധനം എടുത്തെടുത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുകയാണ് എങ്കിൽ പിന്നീട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നഷ്ടമാകില്ല. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.