കരിമ്പൻ ഇല്ലാതെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി പുതുപുത്തൻ പോലെയാക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യു

പലപ്പോഴും വസ്ത്രങ്ങൾ നനവുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തിളക്കുന്ന മല ബോർഡ് കൂടി ചുരുട്ടി വയ്ക്കുന്നതും പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കും. ഇത്തരത്തിൽ കരിമ്പൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വസ്ത്രങ്ങളുടെ പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാനും പഴകിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ ആകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിലും ഈ രീതിയിൽ കരിമ്പൻ പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ.

   

ഇതിനെ മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കാൻ ഈ ഒരു രീതി സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ പുതുപുത്തൻ പോലെയാകും എന്ന് തന്നെ പറയാം. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ കരിമ്പൻ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരുപാട് കരിമിനുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് എങ്കിൽ അല്പം കൂടുതൽ സമയം ഇത് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിവരും.

എന്നാൽ ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കരിമ്പൺ ഉള്ളത് എങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ കരിമ്പന് മാറി അല്പം കൂടി നിറം വർദ്ധിച്ചു പുതു പോലെയാകാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ക്ലോറോക്‌സ് മിക്സ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറഞ്ഞത് രണ്ടുമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ കരിമ്പൻ ഉള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഇട്ടുവയ്ക്കാം.

ഇങ്ങനെ ഇട്ടുവചാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഉറപ്പായും കരിമ്പൻ മുഴുവൻ മാറി വസ്ത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം വർദ്ധിച്ചു പുതിയത് പോലെ ആകും. ഒരുപാട് കരിമ്പനുള്ളവയാണ് എങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് നാലു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് എങ്കിലും ഇട്ടുവയ്ക്കണം. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇനി പുതിയത് പോലെയാക്കാൻ ഈ ഒരു രീതി മതി. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.