ഇനി മരുന്നല്ല ഭക്ഷണം മാറ്റും നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ.

പല രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചില മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്ന ഭാഗമായും ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ വല്ലാതെ കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ തന്നെ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രഷർ സാധാരണയായി തന്നെ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ ഭാഗമായിട്ട്.

   

ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയത് അറിയുന്നത്. പ്രഷർ എങ്ങനെ വല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൽ മറ്റു ചില രോഗങ്ങളുടെ കാരണമായി മാറാറുണ്ട്. ചില വലിയ രോഗങ്ങളുടെ ആദ്യ ലക്ഷണമാണ് ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥ. മരുന്നുകൾ കഴിക്കുമ്പോഴോ മറ്റേതെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ കൂടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥയും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ അവസ്ഥ മാറ്റിയെടുക്കാൻ.

തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. എന്നാൽ ജീവിതശൈലിയിലെ ചില ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുന്ന അവസ്ഥ മാറി കിട്ടുന്നതിന് ജീവിതശൈലി തന്നെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒപ്പം ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരവും ആയുസ്സും നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നല്ല ശാരീരിക അവസ്ഥകൾ നിലനിർത്താം.

ദിവസവും വ്യായാമത്തിനുവേണ്ടി അല്പം സമയം കണ്ടെത്തണം. പുറമെന്നും വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ഏതുതരത്തിലുള്ളവയാണ് എങ്കിലും ഇവ ഒഴിവാക്കുക. ഹൃദയം ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിലേക്ക് രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ത്വരിത ഗതിയിൽ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകളും ചികിത്സകളും ജീവിത രീതികളും പാലിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *