ഈ വാക്ക് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി പേഴ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി, നിങ്ങളുടെ സകല സാമ്പതിക പ്രശ്നങ്ങളും മാറും.

സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങൾ മൂലം കടബാധ്യതയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈശ്വര കടാക്ഷം നിങ്ങളിൽ കുറയുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനനുസരിച്ച് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയും വഴിപാടുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തുന്ന രീതികളും തുടരുക.

   

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം അടിസ്ഥാനം നിങ്ങളുടെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളുടെ കുറവും അതുപോലെതന്നെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അറിവ് കുറവും ആയിരിക്കാം. ഈശ്വരനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മാത്രമല്ല.

അത് ശരിയായി വിനിയോഗിക്കാനുള്ള രീതി കൂടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥനയും ഉൾപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾക്ക് കടബാധ്യതകൾ പൂർണമായും മാറുന്നതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെളുത്ത കടലാസിൽ പച്ച നിറത്തിലുള്ള പേനകൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രം എഴുതി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനകത്ത് സൂക്ഷിക്കാം. പച്ചനിറത്തിലുള്ള പേന തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നത് നിർബന്ധമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ മന്ത്രം എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി സന്ധ്യാസമയത്ത് നിലവിളക്ക് കിഴക്കോട്ട് ദർശനമായി വെച്ച് ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

വിളക്കിന്റെ ദർശനം കിഴക്കോട്ട് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദർശനം വരുത്തേണ്ട ഭാഗം വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ആണ്. ഇങ്ങനെ വടക്കുഭാഗത്തേക്ക് ദർശനമായിരുന്നു വെളുത്തു നിറത്തിലുള്ള ഒരു കടലാസിൽ ഈ മന്ത്രം എഴുതുക. ഓം ശ്രീമ് ഹ്രീം ക്ലിം ശ്രീമ് ക്ലിം വിതേശരായ നമ എന്ന മന്ത്രമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ശേഷം ഇത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം. വടക്കു ദർശനമായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുബേര ദേവന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *