ഈ വെറ്റിലകൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതശാസ്ത്രം സംസാരിക്കും.

ജ്യോതിഷപരമായി ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം. ചില ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെ സാധിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കും. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നതും ഒരു തൊടുകുറി ശാസ്ത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ കാണാൻ ആകുന്ന മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്നത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വെറ്റിലയാണ്.

   

ഹൈന്ദവ ആചാരപ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള മംഗള കർമ്മങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വെറ്റില. വെറ്റില ഉപയോഗിച്ച് ദക്ഷിണ നൽകാനും ശാസ്ത്രം പറയാനും ഒരുപാട് പ്രയോജനകരമാണ്. ഇങ്ങനെ വെറ്റില ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെ വെറ്റില സർവ്വ ദൈവി ദേവന്മാരുടെയും സങ്കല്പം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. ഇവിടെ നാല് വെറ്റിലയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു വെറ്റിലയും രണ്ടാമത്തേതിൽ 2വെറ്റിലയും.

മൂന്നാമത് ചിത്രത്തിൽ മൂന്നു വെറ്റിലയും, നാലാമത്തെതിൽ നാല് വെറ്റില എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം മനസ്സിരുത്തി ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരഞ്ഞെടുക്കണം. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുന്നതിന് സാധ്യത ഉണ്ട് എങ്കിലും അല്പം പ്രയാസം തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ.

നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം നടക്കാനും നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പകുതിയോളം വരുന്നു. മൂന്നാമതായി ഉള്ള ചിത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ചിത്രം കാണിക്കുന്നത്. നാലാമത്തെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിരാശയായിരിക്കും ഫലം. കാരണം ആഗ്രഹം നടക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *