ഈ പതിനേഴാം തീയതി മുതൽ ഈ ജന്മനക്ഷത്രക്കാരുടെ രാജയോഗമാണ്.

പ്രധാനമായും 27 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. ഇവയിൽ ഓരോ നക്ഷത്രത്തിനും ഓരോ പ്രത്യേകതകളും ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ മാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലെ ഒന്നാം തീയതിയിലും നാം ഓരോ ജന്മനക്ഷത്രക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയണം.

   

പ്രത്യേകമായി ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 17 തീയതി ചിങ്ങപ്പുലരി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ചിങ്ങം ഒന്നാം തീയതി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ പുത്തനാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. പ്രത്യേകമായി ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഈ ചിങ്ങം ഒന്നു മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളും രാജയോഗം തന്നെയും വന്നുചേരാൻ ഇടയുണ്ട്എ.

ന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരേ നേർരേഖയിൽ വരുന്ന സമയമാണ് ഈ ഓഗസ്റ്റ് 17 വരുന്ന ചിങ്ങം ഒന്നിന്. വ്യാഴം അതിന്റെ നാലാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നതും ഈ രാജയോഗത്തിന് ഇടയാക്കും. ഇത്തരത്തിൽ രാജയോഗം വന്നുചേരാൻ പോകുന്ന ഒരു നക്ഷത്രമാണ് തൃക്കേട്ട.

തൃകെട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ധനയോഗവും വന്നുചേരും. ഒപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ചില രാശി മാറ്റം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം പുതിയ ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതായി കാണാനാകും. രാജയോഗമാണ് ഇവർക്ക് കാണാനാകുന്ന യോഗം. കേട്ട് മാത്രമല്ല അനിഴം, വിശാഖം, മഗം, ഉത്രം എന്നീ നക്ഷത്രക്കാരും ഇതേ യോഗത്തിൽ ചേരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *