ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടിയാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.

ശരീരത്തിലെ കിഡ്നി പുറത്തുവിടുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ക്രിയാറ്റിൻ. അധികമായി പ്രോട്ടീൻ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രിയാറ്റിന് രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ അളവും വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കും. ഇത് ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ക്രിയാറ്റിനും കൃത്യമായി രീതിയിൽ ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇവ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലം നമുക്ക്.

   

രോഗാവസ്ഥകളും വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരും. കൃത്യമായ അളവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ .4 മുതൽ 1.2 വരെയാണ് ക്രിയാറ്റിന്റെ കൃത്യമായ നോർമൽ ലെവൽ. ഈ അളവിൽ കൂടുതലായി ശരീരത്തിൽ ക്രിയാറ്റിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരം പലതരത്തിലുള്ള രോഗാവസ്ഥകളിലേക്ക് തിരിയാം. മറ്റ് അവയവങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങളും വന്നുചേരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

ദിവസം സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളൊക്കെ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ. ഈ രോഗങ്ങളെ അതിന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിലേക്ക് മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് നോർമൽ ആക്കിയ ശേഷം മാത്രം ക്രിയാറ്റിന് പുറത്തുകളയാനുള്ള പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രമേഹ രോഗം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ക്രിയാറ്റിൻ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നത് മാരകമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു ക്രിയാറ്റിന് എന്നത്.

ശരീരത്തിന് അനാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഇത് ശരീരത്തിലെ ഒരു വിഷപദാർത്ഥത്തെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ധാരാളമായി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് പ്രത്യേകമായി ചെയ്യേണ്ടത്. മാംസഹാരങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും, പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ പഴം പോലുമാണെങ്കിലും അധികം പഴുക്കാത്ത പഴമാണ് എന്ന പേരിൽ പോലും കഴിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *