ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാതെ പോകരുത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു.. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചു കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്ത് അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്തു കുഴച്ചെടുക്കുക. ശേഷം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന കുഴൽ കോൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാനും പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.