വസ്ത്രങ്ങൾ സ്റ്റിഫ്ആയി നിൽക്കാൻ ഇതു മാത്രം ചേർത്താൽ മതി

നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങളെപ്പോഴും അലക്കിയതിനു ശേഷം നല്ല പോലെ വടിയായി നിൽക്കുന്ന വലിയ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പശയുടെയും ആവശ്യമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം ചെയ്തു നോക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നതാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റിഫായി നിൽക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചവ്വരി നല്ല രീതിയിൽ കുറുക്കിയെടുത്തതിനുശേഷം രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്ത് എടുത്താൽ മതിയാകും.

വളരെ ഭംഗിയായി വസ്ത്രങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളിൽ പശമുക്കൻ മറന്നു പോയെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് കോൺഫ്ലവർ അല്പം മിക്സ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് അയൺ ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപായി സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ സ്റ്റിഫായി നിർത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങൾ നിർത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.