വസ്ത്രങ്ങളിലെ എത്ര കടുത്ത കറ കളയാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കടുത്ത കഥകളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കും.

   

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും അറിയുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കറ കളയാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലോറിനാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പെട്രോൾ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം കറ കഴുകി കളഞ്ഞിട്ടും കറ അവശേഷിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ശേഷം ഹാർപിക് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളഞ്ഞിട്ടും കരയുടെ ആഴം തീരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടിയില്ല. അതിനുശേഷം ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോഴും കറാ അവശേഷിക്കുന്നു. ക്ലോറിന് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ചു കഴുകിയപ്പോൾ കറ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറി കിട്ടുകയും അതിനുശേഷം.

അല്പം ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാടും അവശേഷിക്കാതെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *