കോഴികൾ ധാരാളമായി മുട്ടയിടാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക | How To Increase Egg Production

ധാരാളം കോഴികളെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട തരുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയപ്പെടാതെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴികൾ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കോഴികൾ മുട്ടയിടുന്നതിന് നമുക്ക് സഹായകമാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.

   

വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടയിടുന്നതിന് കുഴികൾ സഹായിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോഴികൾ നല്ല രീതിയിൽ മുത്തേ ഇടുന്നതിനുവേണ്ടി ഇക്കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി.

അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുക. നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും കോഴികൾ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട തരുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുരിങ്ങയുടെ ഇല പയറിന്റെ ഇല.

അതുപോലെതന്നെ പപ്പായുടെ ഇല എന്നിവയെല്ലാം നൽകുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായ രീതിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇലകൾ നൽകുന്നതു വഴി നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട തരുന്നതിന് സഹായിക്കും. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നും ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *