വാഴയോ തെങ്ങു വളർത്തുന്നവർ തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കുക | Growing Plantain And Coconut Tree

വീടുകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നവരെ ആയിരിക്കും പലരും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ പലതരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പകരം ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി.

ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൃഷി നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പലതരം വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ അസാധ്യമാകുന്നു.

വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതു നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് സാധ്യമാകും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. നാഫ്തലിൻ ബോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചതിനുശേഷം അതിലേക്കു വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ മിസ്സ് ചെയ്തത് ശേഷം ഒരു പാനൽ ഉപയോഗിച്ച്.

വാഴയുടെ എങ്ങിനെയോ ഇടയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നു ചെയ്തു നോക്കുക. സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ. വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.