കറ്റാർവാഴ മാത്രമുപയോഗിച്ച് സോപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം…

നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കറ്റാർവാഴ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ സോപ്പ് തയ്യാറാക്കി അടുക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്ന ഈസോപ്പ് നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളും ഇല്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ നമ്മൾക്ക് കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സോപ്പുകൾ കലാം വളരെയധികം മായംകലർന്ന ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സോപ്പുകൾ ധൈര്യമായി തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഇതാണ് സോപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ചർമത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി ലഭിക്കുന്നു. കറ്റാർവാഴയുടെ ജെൽ എടുത്തതിനുശേഷം ഇത് മിക്സിയിൽ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുക. സോപ്പ് ബേസ് നല്ലതുപോലെ മെല്ലെ ചെയ്തതിനുശേഷം ഇതു രണ്ടും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തു എടുക്കുക. ഇത് ഏതെങ്കിലും ആകൃതിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വെക്കുക.

ഇത്തരത്തിൽ ഒളിച്ചുവെക്കുന്ന ഇതിൻറെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ആകൃതിയിലുള്ള സോപ്പ് ലഭിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള മായങ്ങളും കലരാത്ത സോപ്പ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.