നിങ്ങളുടെ പേര് S തുടങ്ങുന്ന താണോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത് അറിയാതെ പോകരുത്

നമ്മുടെ പേരുകൾ തുടങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്കും പോലും ന്യൂമറോളജി പറയുന്ന കാര്യമാണിത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പേരിടുന്നത് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ പല അർത്ഥങ്ങളും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്. അപ്പോഴിതാ എസ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രേറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ്. ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതലായി.

കണ്ടുവരുന്ന രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ പറ്റി അനവധി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് യും മറ്റൊരു എസും. ഈ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും വളരെ ലക്കിസ്റ്റാർ അക്ഷരങ്ങൾ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഏത് ഭാഷയിൽ പേര് ഇട്ടാലും നമ്മുടെ പേര് എഴുതുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എസിൽ തുടങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ കുറച്ചു നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.

ആധുനിക കാലങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ തുടർന്നു പോരുന്നത് അത്ഭുതമാണ് തോന്നുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ യുവതിയോടൊപ്പം ലോകം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുൻകൂട്ടി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഇതുപോലെയുള്ള ഗെയിമുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകാനും ആളുകളെയാണ്. ഇതിൻറെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് ജ്യോതിഷം നടന്നു പോകുന്നത്.

ജ്യോതിഷികളും മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞുതരും എന്ന രീതിയിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ തോൽവി എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കിത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്നോ എന്നാൽ ഇവർ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാതെ ഇതിനു പിന്നാലെ പായുന്ന വരാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.