വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കരിമ്പൻ കുത്തുകൾ മാറ്റിയെടുക്കാന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക

പലപ്പോഴും മഴക്കാലമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കളയേണ്ടത് ആയി വരാറുണ്ട്. പിണങ്ങുന്നത് എഴുതിയാൽ മതങ്ങളിലെല്ലാം ധാരാളമായി കരിമ്പൻ കുത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഇത്തരം രീതികളിൽ നമ്മൾ ആ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ആണ് പതിവ്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വസ്ത്രങ്ങളിലെ കരിമ്പൻ കുത്ത് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അവസരങ്ങൾ കളയാതെ തന്നെ പുതിയത്.

പോലെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വഴിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ വഴിക്ക് അധികം ചിലവുകളും ഇല്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. കരിമീൻ അധികം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം എടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കോറസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ.

അതിൽ മുക്കിവെച്ചാൽ രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പൂർണമായും മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യിൽ ഗ്ലൗ സോമറ്റോ ധരിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. കയ്യിലേക്ക് നിൻറെ റിയാക്ഷൻ വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി നമുക്ക് വീടുകളിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

വളരെ കുറഞ്ഞ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ കരിമണൽ എല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും പുതിയത് പോലെ തിളങ്ങാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തോർത്തുമുണ്ട് നിലയിൽ പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ കാണാറുണ്ട്. മുഷിഞ്ഞ വയെ പുതിയ രാഖി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വളരെ നല്ല മാർഗമാണിത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.