ഇനി ഒരു ഗ്യാസ് കുട്ടി മാസക്കണക്കിന് ഉപയോഗിക്കാം

എന്നാൽ സാധാരണയായി എല്ലാവരും തന്നെ പാചകത്തിനു വേണ്ടി ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്ന് പാചകം ചെയ്യുന്ന ഭീതി വളരെയധികം മാറി വന്നിരിക്കുന്നു.വിറക് ഉപയോഗിച്ച പാചകം ചെയ്തപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പാചകം കഴിയുന്നതിനും കൂടുതൽ സൗകര്യവും വ്യാപക തന്നെയാണ്. നിങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്.

   

എങ്കിൽ അറിയാൻ ചില ഗ്യാസ് കുട്ടികൾ ഒന്നോരണ്ടോ മാസം വരെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാലാവധി കിട്ടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടല്ല മൂന്നോ നാലോ മാസം വരെയും ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണയിൽ കൂടുതൽ നാളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന്.

ആഗ്രഹമുണ്ട് എങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ. കുളിക്കാനും കുളിക്കാനും ഉള്ള വെള്ളം ചൂടാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഇനി ഗ്യാസ് അടുപ്പ് മറ്റൊരു സമയത്ത് കൂടി കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറ് വെച്ച് കഴുത്തിന് മുകളിലായി വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണ് എങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയം തന്നെ ഭാഗമായി കിട്ടും.

ചോറ് ഇറച്ചി പോലുള്ളവ പാപം ചെയ്തതിന് വേണ്ടി കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. എപ്പോഴും അടുപ്പം ബർണാറുകളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത് ഗ്യാസ് ശരിയായി കത്താനും കൂടുതൽ ഇരട്ടി ചെലവാക്കാതെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ കാണാം.