പഴയതെങ്കിലും ഇതങ്ങനെ കളയാൻ ഉള്ളതല്ല, ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും ആവശ്യം

മിക്കവാറും തന്നെ എല്ലാ വീടുകളിലും പാത്രങ്ങൾ കഴുകാനും സിങ്കും മറ്റും ഉരച്ചു കഴുകാനും വ്യത്യസ്തമായ പല സ്ക്രബറുകൾ ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടാവുക. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്രബ്ബറുകൾ ഒരുപാട് കേടുവന്നാൽ ശേഷം വലിച്ചറിന് കളയുകയാണ് പതിവ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലിന്റെ സ്ക്രബ്ബറുകൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കളയാൻ ഉള്ളതല്ല. എപ്പോഴും പഴയ സ്ക്രബ്ബറുകളാണ്.

   

എങ്കിലും ഇവ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചുവച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ സ്ക്രബ്ബറുകളെ അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ സ്ക്രബർ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കുന്നത് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു സൂത്രം കൂടി ഇതിനോടൊപ്പം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനായി പഴയ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ സ്ക്രബർ എടുത്ത് അതിനെ നൂല് കൊണ്ട് ചുറ്റികെട്ടിയ ശേഷം ഈ നൂല് കുപ്പിയുടെ മുകൾഭാഗം മുറിച്ചെടുത്ത മൂടി തുറന്ന് അതിനകത്തുകൂടെ കയറ്റാം. ഇങ്ങനെ കയറ്റി മുടി നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കി അടച്ചശേഷം സ്ക്രബർ നമുക്ക് വീണ്ടും കുപ്പി പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം.

അസ്കർ ഭരണകത്തെ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന വെള്ളം പോകാൻ വേണ്ടി കുപ്പിയുടെ ബാക്കിഭാഗം മലർത്തി വെച്ച് അതിനകത്തേക്ക് മൂടി തുറന്ന് വയ്ക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഴുക്ക് വെള്ളം കൃപ നിറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാതെയും എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയും സൂക്ഷിക്കാനും സാധിക്കും. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.