പാടി മുഴുവപ്പിക്കാതെ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല കടുത്ത തീരുമാനം എടുത്ത് യേശുദാസ്

കുഞ്ഞുമക്കളെ നോക്കി വളർത്തുന്ന പലപ്പോഴും അച്ഛനെയും അമ്മയുടെയും കടമയാണ്. എന്നാൽ മക്കളെ എങ്ങനെ പോറ്റി വളർത്തിയ ശേഷം അവരിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സ്നേഹം പോലും കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നു. മാതാപിതാക്കൾക്ക് കടമയുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് മക്കൾക്ക് അറിവുള്ളു മക്കൾക്ക് ഇതേ കടമ തിരിച്ച് ഉണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ചിന്തിക്കാതെ.

   

പോകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ മക്കളെ പ്രതി വേദനിക്കേണ്ടി വരുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാരായ മാതാപിതാക്കളെയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് മക്കളെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടി എങ്കിലും തിരിച്ച് അവരിൽ നിന്നും ഒരു സ്നേഹം പോലും കിട്ടാതെയും അവരൽ പല രീതിയിലും വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും. തൃക്കേട്ട നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച.

ആളുകൾക്കും ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ മക്കളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അവിട്ടം, മൂലം എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങളും ജനിച്ച ആളുകളും ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ മക്കളാൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ വേദനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ചോതി നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾ മക്കളെ കൂടി മാത്രമല്ല അവരുടെ മക്കളിൽ നിന്നും പോലും പല രീതിയിലുള്ള ദുഖിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളും .

കേൾക്കേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകാം. കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതിൽ നിന്നും അല്പംപോലും വ്യത്യസ്തതകൾ കാണാനാകില്ല. ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാത്തിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം .