മൂക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന കഫത്തിന് ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ പ്രശ്നം മറ്റൊന്നാണ്.

മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക രോഗങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ടുകൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നീർക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് വേദന ലക്ഷണങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തതകൾ കാണാനാകും. പ്രധാനമായും മൂക്കിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി കാണപ്പെടുന്ന സൈനസിൽ നേരിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഭാഗമായി ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു.

   

മാത്രമല്ല മൂക്കിൽ നിന്നും വരുന്ന കഫത്തിന് ഒരു ദുർഗന്ധവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകാം. ഈ നേർക്കിട്ട് മൂലം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വേദനകളും ഉണ്ടാകാം. ചില ആളുകൾക്ക് ബാധ രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലും നീർക്കെട്ടുകൾ കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നീക്കിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ മാത്രമല്ല പിന്നീട് തുടർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വേദനകൾ പടരുന്നതായി കാണാനാകും.

വാതരോഗ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ജോയിന്റുകളിൽ എല്ലാം തന്നെ വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഇത് ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള നേരിട്ടുകളുണ്ടാകാം. ഇത്തരം ഭാഗമായി ഹൃദയാഘാതവും ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നു.

രക്തക്കുഴലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ. വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള രക്തക്കുഴലുകൾക്കിടയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി രക്തം തടസ്സപ്പെടുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ഒരുപാട് ചികിത്സാരീതികൾ നിലവിലുണ്ട്. ഈ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പലരീതിയിലും ഹോം റെമഡികളും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം.