നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സഫലമാകും ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതി.

മനസ്സിലുള്ള ഏത് ആഗ്രഹവും നടക്കുമോ എന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകും. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇത്രയും നാൾ ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ച ഒരു ആഗ്രഹം എപ്പോൾ നടക്കും എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ തൊടുകുറിശാസ്ത്രം പ്രയോജനകരമാണ്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

   

പ്രധാനമായും സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ചിത്രങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ കുഞ്ഞു സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയെ ശിവ ദേവൻ എടുത്തു നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. രണ്ടാമത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി അനുഗ്രഹം ചൊരിയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ്. മൂന്നാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അമ്മ പാർവതി ദേവിയുടെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമിയുടെ.

ചിത്രമാണ്. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ ഒരു ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ സമയത്തുതന്നെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്ന ആവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യത്തെ ശിവ ദേവന്റെ കൈകളിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിയുടെ ചിത്രമാണ് എങ്കിൽ.

നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കിട്ടും എന്നത് തീർച്ചയാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ധാര തിങ്കളാഴ്ച തോറും നടത്താം. രണ്ടാമത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വള്ളി ദേവസേനയോടൊപ്പം ഉള്ള സുബ്രഹ്മണ്യയുടെ സ്വാമിയുടെ ചിത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകളുടേ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടപ്പിലാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തേ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആഗ്രഹം ഉടനെ സാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *