ഈ മൂന്നിൽ ഒരു പുഷ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കു. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുമോ എന്നറിയാം.

വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മൂന്നു ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച് നിങ്ങൾക്ക് ചില മുൻ സൂചനകളും നൽകുന്നതായിരിക്കും. പ്രധാനമായും തൊടുകൂറി ശാസ്ത്രം എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്.

   

കാരണം ജ്യോതിഷവും മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളും പോലെ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് തൊടുകുറി ശാസ്ത്രം. ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന 3 ചിത്രങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും.

മുൻ സൂചന നൽകും. പ്രധാനമായും ജമന്തി പൂവിന്റെ ഒരു ചിത്രവും ചെമ്പരത്തി പൂവിന്റെ ഒരു ചിത്രവും വെറ്റിലയുടെ ഒരു ചിത്രവുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് മനസ്സിൽ നല്ലപോലെ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ച് വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. നിങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആദ്യത്തെ ജമന്തി പൂക്കൾ ആണ് എങ്കിൽ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ പുഷ്പം പറയുന്നത്.

രണ്ടാമതായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചെമ്പരത്തിപ്പൂക്കളെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും രീതി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു നൽകും. മൂന്നാമതായി നൽകിയിരിക്കുന്ന വെറ്റിലയുടെ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ അല്പം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചതിവ് പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *