നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം ഈ 5 അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മഹാഭാഗ്യവാന്മാരാണ്.

ജ്യോതിഷം മാത്രമല്ല അക്ഷരശാസ്ത്രപ്രകാരം ചില അക്ഷരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേരുകളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആരംഭത്തിലെ അക്ഷരം ഈ 5 അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ചില സൗഭാഗ്യങ്ങളും മഹാ നന്മകളും വന്നുചേരും.

   

പ്രത്യേകമായി പുരുഷന്മാരെക്കാൾ അധികമായി സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ അക്ഷരം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്ന പേരുകൾ കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം പി എന്നാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവർ കുടുംബത്തിന്റെ നെടുംതൂണുകൾ ആയിരിക്കും ഏതുതരത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തായ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും .

നോക്കി കണ്ടറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. രണ്ടാമതായി എല്‍ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പേരുകളാണ് ഇവർ പൊതുവേ നന്മയുള്ള മനസ്സിന്റെ ഉടമകൾ ആയിരിക്കും മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര വലിയ സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഇവർ തയ്യാറായിരിക്കും. കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമാണ് ഇവർ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാനാകും. എസ് എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പേരുള്ള ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ തീർച്ചയായും.

നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹിമയുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കും. പൊതുവേ ഈ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പേരുകൾ ഉള്ളവരാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജീവിതത്തിൽ പല വേദിയിലും നേട്ടങ്ങളും സമൃദ്ധിയും ഇവരിലേക്ക്. ഡി എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പേരുകളാണ് നിങ്ങളുടേത് എങ്കിൽ കലാപരമായി വളരെ കഴിവുള്ളവർ ആയിരിക്കും ഒപ്പം വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ചെല്ലുന്ന വീടിന് ഒരുപാട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇവർ മൂലം സാധിക്കും. കെ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പേരുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *