നിങ്ങളിലും പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടോ എന്ന് ഇതിലൂടെ തിരിച്ചറിയാം.

സർവ്വ ലോകത്തിന്റെയും സർവ്വദേവന്മാരുടെയും ദേവനാണ് പരമശിവൻ. പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ മറ്റ് ഏത് ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയേക്കാളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സുഗമമായി മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥനയും തപസ്സും എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വേണ്ട വഴിപാടുകളും അർച്ചനകളും ചെയ്യാം.

   

പരമശിവൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ടുണ്ടോ എന്നതെല്ലാം ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാം. പ്രത്യേകമായി പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ള വീടുകളിൽ ഗരുഡന്റെ സാന്നിധ്യം സന്ധ്യാസമയത്ത് കാണാനാകും. നിലവിളക്ക് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗരുഡൻ നിങ്ങളുടെ വീടും പരിസരത്ത് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതാം. ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം എന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ആണ്.

പരമശിവൻ തന്നെ ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ദർശനവും സ്വപ്നത്തിലൂടെ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക പരമശിവന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത്. ചില ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് നാഗങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണുന്നതോ നാദങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കാണുന്ന ദോഷമാണ് എന്നത്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയല്ല തിങ്കളാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നാഗസാനിദ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി കരുതാം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ വീടുകളിലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകൾ അടച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്.

നിങ്ങൾക്ക് ഭസ്മതിന്റെതായ മണം കാറ്റിലൂടെ വരുന്നതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ശിവ ദേവന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് തെളിയിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത്, കണ്ണുകൾ നിറയുകയോ നെഞ്ചിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ ദൈവസാന്നിധ്യം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *