നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നടത്തിത്തരുന്ന ഒരു വഴിപാട്.

മറ്റ് ഏത് ഈശ്വര സാന്നിധ്യത്തേക്കാളും കൂടുതലായി നിങ്ങൾക്ക് മനസന്തോഷവും സമാധാനവും നൽകുന്ന ഒരു ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറയ്ക്കും. പ്രധാനമായും സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ ആണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്റെ മക്കളെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. ഒരു മനസ്സറിനുള്ള വിളിപ്പുറത്ത് നമുക്ക് എടുത്ത് വരുന്ന ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനോട് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പല വഴിപാടുകളും നടത്താനാകും.

   

ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ചില വഴിപാടുകൾ ചെയ്യുക വഴി നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വളരെ എളുപ്പം സാധിച്ചു കിട്ടുന്നതായി കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നും അത് എങ്ങനെ നടത്തി തരണമെന്നും ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ പറയാതെ തന്നെ അറിയാം.

എങ്കിലും മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച ഭഗവാനെ അഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി വഴിപാടായി നടത്തം. ഒപ്പം തന്നെ പാൽപ്പായസവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. വീണ്ടും അടുത്ത മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഭഗവാനെ മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള മാല വഴിപാടായി സമർപ്പിക്കാം. വഴിപാടുകൾ നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ മനസ്സറിന് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക കൂടി ചെയ്യണം.

ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത മാസത്തിലെ ആദ്യ വ്യാഴാഴ്ച ഭഗവാനെ മഞ്ഞപ്പട്ട് സമർപ്പിക്കാം. ഈ മൂന്ന് വഴിപാടുകളും നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആഗ്രഹത്തിന്റെ ആദ്യപടി സാധിച്ചു കിട്ടുന്നത് കാണാനാകും. എപ്പോഴും ശ്രീ കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ധ്യാനവും ചിന്തയും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *