നിങ്ങൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും നടക്കും ദേവിക്ക് ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി.

ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ഏത് ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിക്കാതെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈശ്വരനോടുള്ള നമ്മുടെ അടുപ്പവും പ്രാർത്ഥനയും വളരെയധികം വർദ്ധിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ നടന്നു കിട്ടണമെങ്കിൽ, പ്രധാനമായും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ലക്ഷ്മി ദേവിയോട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മനസ്സ് അറിഞ്ഞ്.

   

പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമല്ല, നാല് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ചില വഴിപാടുകൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ വഴിപാടുകൾ നിങ്ങൾ മുടക്കം വരുത്താതെ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു കിട്ടും. ഇതിനായി ദേവീക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള മാല ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കാം.

നാല് വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഇതേ പ്രവർത്തി തന്നെ തുടരേണ്ടതുണ്ട്. നാലാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദേവിക്ക് ഒരു ഭാഗ്യസൂക്ത പുഷ്പാഞ്ജലി കൂടി നടത്തണം. ഇങ്ങനെ നാല് വെള്ളിയാഴ്ചകളും തുടർച്ചയായി മുടക്കം വരുത്താതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എത്രതന്നെ അസാധ്യമാണെങ്കിലും ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇത് സാധിച്ചു കിട്ടും.

പക്ഷേ ഇതിനായി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈശ്വര ചിന്തയിലും സൽപ്രവർത്തികളിലും ഒഴുകിയിരിക്കണം. ദേവിക്ക് ഈ അർച്ചനകളെല്ലാം നടത്തി നിങ്ങൾ ദുഷ്ട പ്രവർത്തികൾ ആണ് പിന്നീട് തുടരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒന്നും സഫലമാകാതെ വരും. ഏതൊരു പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനുമുൻപായി ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈശ്വര കടക്ഷത്താൽ നിറയും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *