കുരുക്കൾ കളയാൻ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇത് ചേർത്ത് പുരട്ടുക.

ഇതിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ കുരുക്കളും മാറി കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. എളുപ്പത്തിൽ നിന്ന് നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും നല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

   

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും.

ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. കഞ്ഞിവെള്ളം മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിലും മുഖത്തിതരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് പലരും അറിയാതെ പോകുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും തിരിച്ചറിയേണ്ടത് രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക.. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉത്തരം ജീവികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഞ്ഞി വെള്ളത്തിലേക്ക്.

അല്പം കാപ്പിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മിക്സ് ചെയ്തു മുഖത്ത് പുരട്ടുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *