കഷണ്ടിയിൽ മുടി വളർത്താൻ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കഷണ്ടിയിലും മുടിവളർത്തി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള സാധനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതിന് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ചു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആണ്.

   

ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിനും വേണ്ടി ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള അറിയാതെ പോകരുത്.

https://www.youtube.com/watch?v=6EWR-Hjq8_E

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിലവിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണുന്നതിനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പച്ചരി കുതിർത്തു വയ്ക്കുന്ന വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ദിവസം സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. കഞ്ഞിവെള്ളം തലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ തന്നെയാണ് ഇതിനെ ലഭിക്കുന്നത്.

ഇതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അൽപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് തലയിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും അറിയുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്താനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാതെ പോകരുത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *