വീട് മനോഹരമാക്കാൻ പഴയ കുപ്പി മാത്രം മതി

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വീടിനകത്ത് മനോഹരമാക്കി വയ്ക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പഴയ കുപ്പി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അടിപൊളിയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ്.

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം കാണാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും.

അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് സെവൻ അപ്പ് ഒരേ പോലെയുള്ള കുപ്പിയെടുത്ത് അതിന്റെ വായഭാഗം ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ചു മാറ്റുക. ശേഷം രണ്ടു കുപ്പിയും ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കുക. അവിടെ ഒരു ചതുരത്തിൽ വരച്ചെടുത്തതിനുശേഷം കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക. ശേഷം മുറിച്ചുവെച്ച് കുപ്പിയുടെ വായ്ഭാഗം കുപ്പിയുടെ പുറകിലായി ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.

മുറിച്ചുവെച്ച ഭാഗത്ത് മണ്ണ് നിറച്ചു കൊടുത്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇൻറർ പ്ലാൻറ് വച്ചുകൊടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ രസകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതി ഒന്ന് ചെയ്യുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.