പുരികം നല്ല കട്ട കറുപ്പിൽ കിട്ടുന്നതിന് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി

കട്ട പുരികം എല്ലാവരുടെയും ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് അഴകു കൂട്ടുകയും അവരുടെ മുഖത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

   

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം.

രീതികൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പുരികങ്ങൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ആവണക്കെണ്ണയിലേക്ക് അല്പം ഉള്ളിനീര് ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ രാത്രിയിൽ പുരട്ടി കിടക്കുക. തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൂലം നല്ല കറുപ്പുള്ള പുരിക ലഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കും. അതുപോലെതന്നെ ആവണക്കെണ്ണയിലേക്ക് അല്പം.

പാൽപ്പാട ചേർത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ഉചിതമായ രീതിയാണ്. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം മുഖത്തിന് നൽകുന്നതിന് സാധിക്കും. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *