മുടി നരച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട എളുപ്പത്തിൽ കറുപ്പിക്കാം

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ തലമുടി കറുപ്പിച്ച് എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരുതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ഡൈഡും ആവശ്യമില്ലാതെ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള.

പാർശ്വഫലങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത്തരം രീതികൾ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇത് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ.

പറ്റുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഹെന്ന പൗഡർ ഇലേക്ക് അല്പം കട്ടൻ ചായ തിളപ്പിച്ചത് ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുത്ത് അല്പസമയത്തിനുശേഷം കഴുകി കളയുക. അതിനുശേഷം തലയിലേക്ക് നീലാംബരി പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി കൂടി.

ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കട്ടൻ ചായ ഉപയോഗിച്ച് തിളപ്പിച്ചതിനു ശേഷം തലയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധ്യമാകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.