ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജോയിൻറ് വേദന മാറിക്കിട്ടാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക

എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം ജോയിൻറ് വേദനകളും മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ശരീരം മുക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ.

   

തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് വരുത്താൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. പലപ്പോഴും അമിതവില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന വേദനസംഹാരികളെ കാൾ വളരെ ഉത്തമമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളിലൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാ.

https://www.youtube.com/watch?v=5LaRdr4davI

അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നും ചെയ്യുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു. അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞതിനുശേഷം.

ഉലുവ എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തു തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഈ എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നീർക്കെട്ട് മാറി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേദനകളും മാറുന്നതിന് സഹായകമാകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *