തറ തുടക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർക്കുക.

തറ പലപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി ഇടുമ്പോൾ പലതും ചേർത്താലും നമുക്ക് പൂർണമായ വൃത്തി ലഭിക്കാത്തതും സുഗന്ധം പരത്താത്തതുമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് തറ പൂർണമായും നല്ല രീതിയിൽ തുടച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു.

   

അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുക. എല്ലാവരും ഇത്തര രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ചെയ്ത നോക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളിലൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ഇത്തരം രീതികൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്ര രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു.

നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. തറ തുടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ കർപ്പൂരം പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം സോഡാപ്പൊടിയും ചേർക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ തറ വെട്ടിത്തിളങ്ങ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഉറുമ്പ് പാറ്റ നബിയുടെ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാനും നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും.

ഇത്തരം രീതികൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതിക്ക് ചിലവും വളരെ കുറവാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *