ചട്ടിയിലെ തുരുമ്പ് കളയാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ചട്ടിയിലെ തുരുമ്പ് കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചെയ്തു നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ചട്ടിയിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നത. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നോക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തരത്തിലുള്ള തുരുമ്പും മാറ്റി നല്ല രീതിയിൽ.

മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ചട്ടിയിൽ അല്പം കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തിളപ്പിച്ചതിനുശേഷം സ്ക്രബർ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതുക.

ശേഷം ഇതിലേക്ക് അല്പം സവാളയുടെ പകുതി ഉപയോഗിച്ച് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. കൂടാതെ ഉപ്പിട്ടതിനു ശേഷം ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തുരുമ്പ് മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വൃത്തിയായി ദോശ ചുടാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും.

അതുപോലെതന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ .. എടുക്കുന്നതും ഇതിനുള്ള ഉത്തമ രീതിയായി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും രീതികളും ചെയ്തു നോക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഇതുപോലെ സാധിക്കുന്നു. സ്കൂളിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.