നഖം നോക്കി നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ നിർണയിക്കാം | Find Disease By looking Nails

കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നഖം മാത്രം നോക്കികൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ വീടുകൾ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നേട്ടം നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ അറിയുകയാണെങ്കിൽ.

   

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ രോഗനിർണയത്തിന് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ നഖത്തിൽ പലപ്പോഴും വെള്ള കളർ കാണുമ്പോൾ കാൽസ്യ ത്തിൻറെ കുറവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മാറ്റിനിർത്തും അല്ല അത് അയൺ ഇൻകുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അനീമിക് ആയ.

അവസ്ഥകളിൽ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ നിറങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നഖങ്ങൾക്ക് നീലനിറവും മറ്റു കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ.

അത് പലപ്പോഴും വൃക്ക ഹൃദയത്തിനു ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാകാം. തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *