തുളസിസോപ്പ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുളസി സോപ്പ് വീട്ടിൽ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ പറ്റുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുമോ. കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന സോപ്പിൽ എല്ലാം വളരെയധികം.

ആ ഞങ്ങൾ കലർന്നിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരുതരത്തിലും ആയെങ്കിൽ ചേർത്താൽ തയ്യാറാക്കുക ഈസോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ഒന്നു ചെയ്തു നോക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സോപ്പ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലരീതിയിൽ സഹായിക്കുന്നവയാണ്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. തുളസിയുടെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിയുടെ ജാറ.

എടുത്തതിനുശേഷം അരിച്ചെടുക്കുക. സോപ്പ് ബേസ് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്തതിനുശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ട്രേലേക്ക് മാറ്റുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.