ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം

വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുർഗന്ധം മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ദുർഗന്ധം മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനായി ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക.

വലിയ വില കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന റൂം പ്രഷറും കളെക്കാൾ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആരും ചെയ്തു നോക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇത് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ.

ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ പഴയ ഒരു സർജിക്കൽ മാസ്ക് എടുത്തതിനുശേഷം. അതിൻറെ ഒരു ഭാഗം മുറിച്ചെടുക്കുക. ശേഷം അതിലേക്ക് ചന്ദനത്തിരി തീരെ ചെറുതാ കിട്ടു കൊടുത്തതിനുശേഷം അതിലേക്ക് അല്പം കർപ്പൂരം കൂടി പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ബാത്റൂമിൽ കിട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ.

തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം ചെയ്തികൾ ചെയ്തു നോക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്.