മഴയത്ത് തുണി ഉണക്കാൻ ഈ രീതി ചെയ്തുനോക്കൂ | Easy Method To Dry Clothes During Rainy Season

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഴയത്ത് തുണി ഉണക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുണികൾ നല്ലരീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തുണികളും ഏറ്റെടുക്കുന്നതും അതേസമയംതന്നെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും.

നീക്കി ഇടാനും ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇത്തരം രീതികൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തീർച്ചയായും ചെയ്യുക.

ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പഴയ കുപ്പി മാത്രമാണ്. കുപ്പിയിൽ നമ്മുടെ കയറുന്ന ഭാഗത്തിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ നിറയെ ഹോളുകൾ ഇട്ടതിനുശേഷം അതിലൂടെ കയർ കയറ്റി ഇറക്കി നല്ലരീതിയിൽ കെട്ടിയിടുക. ഇത്തരം എല്ലാ മുകൾ വശത്തേക്ക് എല്ലാ നോവലുകളും ഒന്നിച്ച് പിടിച്ച് എസ്ആകൃതിയിലുള്ള ഘടിപ്പിക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതുകൊണ്ട് തുണികൾ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാകുന്നു. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തുണികളും എടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഇത്തരം രീതികൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.