തുണി വിരിക്കാൻ ഇനി വളരെ എളുപ്പം

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഴക്കാലത്തും തുണികൾ നല്ലരീതിയിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മാറ്റം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയോട് മണിയോടുകൂടി നമ്മുടെ തുണികൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയും മഴക്കാലം ആയാലും നമുക്ക് ഒരുതരത്തിൽ തുണി നയിക്കുമെന്ന പേടിയും വേണ്.

മഴക്കാലത്ത് തുണി അലക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും വിതരണം പാർക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത ജോലി തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ വലിയ രീതിയിലുള്ള ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴക്കാലത്ത് തുണികൾ ഉണക്കാൻ ഉള്ള വഴിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു.

ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ള പഴയ ബക്കറ്റ് മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കമ്പി ചൂടാക്കി നിറയെ ഹോളുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഈ ഹോളുകളുടെ എല്ലാം ഓരോ കയറുകൾ കയറ്റി നല്ല രീതിയിൽ മുറുക്കി കെട്ടിയിടുക.

ഇവയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം മുകളിൽ ഒരു കുളത്തിൽ കുളി ഇടുക. തുണികളെല്ലാം ഹാങ്ങറിൽ ആക്കി കുളത്തിൽ ഇടാവുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുണികൾ ഉണക്കിയെടുക്കാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യങ്ങൾ നല്ലരീതിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി വീഡിയോകൾ നോക്കുക.