മിക്സിയുടെ ജാർ ഇൻറെ ഈ സൂത്രങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക

മിക്സിയുടെ ജാർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന താണെങ്കിലും അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെക്കാം എന്ന് സൂത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തു നോക്കുക. നല്ല രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് ഇതുകൊണ്ട് കാരണമാകും. അതിനു വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. മിക്സിയുടെ ജാറ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പലവിധത്തിലുള്ള സെല്ലുകൾ പിടിക്കാറുണ്ട്.

എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരച്ചെടുത്ത് അതിൻറെ മണം അതിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധാരണമാണ്. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മണല് നീക്കംചെയ്തു നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ പറയുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുക.

ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇത്തരം രീതികൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും വൃത്തി ആയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ബ്ലേഡ് മൂർച്ച കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മുട്ടയുടെ തോട് അടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മണം അതിൽതന്നെ നിൽക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഗ്യാസ് ചെയ്തതിനുശേഷം അതിന് മിക്സിയുടെ ജാറ കമഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. ചൂടായിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തരം ആണുങ്ങളും മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.