ചപ്പാത്തി മാവ് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചപ്പാത്തി മാവ് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.,, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി മാവ് സോഫ്റ്റ് എടുക്കാൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.

ചപ്പാത്തി കുഴക്കുന്ന മാവ് എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നാൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻറെ മാവ് ചപ്പാത്തി നന്നായി തീരുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് എടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി മാവ് നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് എടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അല്പം ചൂടു വെള്ളത്തിലേക്കു പൊടിയിട്ട് അതിനുശേഷം നന്നായി തിരുമ്മി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അൽപം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന കുഴ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഇടിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഇത് ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നതാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.