ഇനി കരിമ്പൻ കുത്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കളയണ്ട പുതിയത് പോലെ ആക്കി എടുക്കാം.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കരിമൻ പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പുതിയത് പോലെ ആക്കി എടുക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ പുതിയത് പോലെ തിളങ്ങാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധ്യമാകുന്നു. സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കരിമീൻ കുട്ടികൾ വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു കുത്ത് പോലും ഇല്ലാതെ പുതിയത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ഈ രീതികൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക. പലരും ഈ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കളയുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും.

ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ രീതി എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും വീടുകളിൽ ചെയ്തു നോക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ ഫ്ലോറിൽ മുക്കിവയ്ക്കുക. ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പു കലോറി മാത്രം ചേർത്ത് ഇളക്കിയതിനുശേഷം.

അതിലേക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ മുക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കരിമീൻ കുത്തുകൾ മാറ്റി എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ രീതികൾ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും മലരെ വലിയ മാറ്റം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.