വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തുടർച്ചയായുണ്ടാകുന്ന അലർജിയെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇതുമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ

പലർക്കും പലപ്പോഴും നിരന്തരമായി കണ്ടുവരുന്ന അലർജി എന്നു പറയുന്നത്. എന്തിൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അലർജിയുണ്ടാക്കുന്ന പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു അലർജി നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തന്നെ ചെയ്യണം. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഐജി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നത്. ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതുവഴി വളരെപ്പെട്ടെന്നുതന്നെ എന്താണ് നമ്മളിലേക്ക് ഉള്ള അലർജിക്കുള്ള കാരണം എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമാകുന്നു.

മാത്രമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അലർജിയെ തരണം ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നും ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അലർജി ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ചിലർക്ക് പൊട്ടിയ ആയിരിക്കാം വളരെ അലർജി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൊടി ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായ കാര്യമല്ല.

എന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റുകളിൽ ധാരാളമായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റേഴ്സ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് കൊല്ലം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന തെറ്റായ ധാരണ ആരേലും ഉണ്ടാകരുത്.

തുടർച്ചയായ മാസങ്ങളും തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങൾ കഴിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി യുടെ അളവ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇതിന് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം ആയി പറയപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ഹെർബൽ ആയ രീതികൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയ രീതികളാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.