കത്തി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വീട്ടിലുള്ള തയ്യൽമെഷീൻ മാത്രം മതി

പലരുടെയും വീട്ടിൽഉള്ള ഒന്നാണ് തയ്യൽ മെഷീൻ. പെട്ടെന്ന് തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് അടുക്കളയിൽ കത്തികൾ എങ്ങനെ മൂർച്ച കൂട്ടാം. നോക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നിങ്ങളും അറിയാതെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയാൽ തന്നെ ഐഡിയൽ നമുക്ക് വന്നുചേരും. ഇതുപോലെ വീട്ടമ്മമാർ എപ്പോഴും പെരുമാറുന്ന ഒരിടമാണ് അടുക്കള. അവിടം പലപ്പോഴും പല സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കുന്നത് ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കുന്നത്.

കാണാറുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് താൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സ് അവിടെ നോക്കുന്നത്. അടുക്കളയിലുള്ള കത്തി പുറത്തു കൊടുത്ത മൂർച്ച ചെലവ് വരാറുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം കത്ത് വെക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നശിച്ചുപോകും. ഇതൊഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള തയ്യൽ മിഷൻ കത്തിക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. വീട്ടിലുള്ളത് തയ്യൽ മിഷൻറെ റൗണ്ട് ഭാഗം ആദ്യം പേപ്പർ വച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക.

അതിനുശേഷം സാൻഡ് പേപ്പർ വാങ്ങിച്ച് അതിനു പുറത്തായി ഒട്ടിച്ചു നൽകുക. ഇങ്ങനെ ഒൺ ശേഷം സാധാരണ തയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് കറങ്ങുകയും കത്തിവെച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂർച്ചകൂട്ടി സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കത്തി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന കത്രിക തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മൂസക്കുട്ടി എഴുതാൻ പറ്റൂ.

സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതെ എന്നാൽ ഈ രീതിയിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് മൂർച്ച വെക്കാൻ സാധിക്കും. കാ മിതമായ പണച്ചെലവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തോ ഈ രീതി ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക.