കുരുമുളക് പോലെ തോന്നാമെങ്കിലും ഇത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വാങ്ങി വയ്ക്കരുത്

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചെടി എന്ന പേരിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നഴ്സറിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചെടികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെയൊരു ശരി നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. കാരണം ഈ ഒരു ചെടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നാം വളർന്നു തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ.

   

ഇത് നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും. കാരണം അത്രത്തോളം ഈ ഒരു ചെടിയുടെ സാന്നിധ്യം നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് എങ്കിലും ഇത് ഒരു അലങ്കാരസത്യമല്ല എന്നത് തിരിച്ചറിയുക. കുരുമുളക് പോലെ ചെറിയ മണികൾ ചുവന്ന തുടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ.

നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അല്പം എരിവുള്ള ഒന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കുരുമുളകിന് പകരം ആകാൻ ഇതിന് സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും ചില ആളുകൾ ഇത് ഒരു സ്പൈസായി ഉപയോഗിക്കുന്നതും കണ്ടുവരുന്നു. കശുവണ്ടി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണ് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ഇട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണ്.

ഈ മരം എവിടെ വെച്ച് കെട്ടുന്നുവോ അവിടുന്ന് മുതൽ വീണ്ടും ഇത് കൂടുതൽ ഇരട്ടിയായി വളരാൻ തുടങ്ങും. പിന്നീട് ഇതിന് ആശിപ്പിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും അണുനാശിനിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടാകാം. അതുകൊണ്ട് ഈ മരം ഒരുകാരണവശാലും അലങ്കാര ചെടിയായി പോലും വീടുകളിൽ വളർത്താൻ പാടില്ല. തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടു നോക്കാം.