പഴയ ബനിയൻ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ കാര്യം വളരെ ഈസിയാണ്

ഒരു വീട്ടിൽ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണ് പൊടിയും മാറാലയും. ജനലുകളിലും വാതിലുകളിലും ചുമരിലും ഒരുപോലെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊടിയും മാറാലയും വലിയ ശല്യമായി തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ മാറാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലും ഈ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പൊടിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും.

   

പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രീതിയിൽ അഴുക്കു പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ജനൽ ചില്ലുകളും കമ്പികളും വളരെ പെട്ടെന്ന് വൃത്തിയാക്കാനായി ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യം വളരെയധികം സഹായകമാണ്. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ജനൽ കമ്പികളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ഈ അഴുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള അഴുക്കായി മാറാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇത്.

ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ പല രീതിയിലുള്ള പൊടിതട്ടാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഉപകരണം പലപ്പോഴും അവയെക്കാൾ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പൊടിതട്ടാൻ വേണ്ടി പഴയ ബനിയനകളും തുണികളും ആണ് ഈ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്.

കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പഴയ ഉപയോഗിക്കാതെയോ കേടുവ ആയി മാറ്റിവെച്ച ബനിയൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും ഇനി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കും. പഴയ മൂപ്പിന്റെ വടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇത് ഒരിക്കലും കളയരുത് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം. പഴയ ബനിയൻ വച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു തുണി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മൂപ്പിന്റെ മടിയിലേക്ക് ചുറ്റിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണാം.