നിങ്ങൾക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുണ്ടോ, ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ല

കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നതിന് ഭാഗമായി രക്തക്കുഴലുകളിലും മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ശരിയായ രീതിയിൽ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നതിനും സാധ്യതകൾ കുറയുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന നന്നായി കൊളസ്ട്രോള് മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായും ശരീരത്തിൽ അമിതമായി ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന.

   

ഈ കൊളസ്ട്രോള് രക്തക്കുഴലുകളുടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് പിന്നീട് അധികമായി പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങും. ശരീരം സ്വയം ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോൾ. എന്നാൽ പലപ്പോഴും നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയും എല്ലാം തന്നേ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൽ കൂടുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാകും. ശരീരത്തിന്റെ പല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൊളസ്ട്രോള്.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന എണ്ണമയവും തീർച്ചയായും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മോശം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യസംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ കൊളസ്ട്രോളുകൾക്ക് ശേഷം വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഉരുകി പോകുന്നതിനു വേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ചെയ്യണം.

ഇതിനായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലി നീയെന്താണാവും ആഹാരക്രമത്തിലെ നിയമവും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അമിതമായി അടിഞ്ഞുപോകുന്ന കൊഴുപ്പ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാം. ഇതിനായി ദിവസവും ചെയ്യുന്ന വ്യായാമങ്ങളും ജീവിതശൈലികളും ഭക്ഷണക്രമങ്ങളും സഹായിക്കും. അമിതമായ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മധുരം പോലും പിന്നീട് കൊഴുപ്പാണ് രൂപം പ്രാപിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണാം.